Title @minMax

รายชื่อผู้เข้าสอบ KU-EPT 15/2567 (ศูนย์สอบวิทยาเขตกำแพงแสน)

รายชื่อผู้เข้าสอบ KU-EPT 15/2567 คลิก!!ตารางสอบ KU-EPT รอบพิเศษ (บางเขน)

เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียด➜

ตารางสอบ KU-EPT รอบพิเศษ ประจำปี 2567 (บางเขน)
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ รอบบ่าย ประกาศผล สมัครสอบ
มีนาคม 18 ก.พ. 67 24 ก.พ. 67 28 ก.พ. 67 2 มี.ค. 67 13.00-16.00 2 มี.ค. 67 สมัคร(คลิก)
เมษายน 24 มี.ค. 67 30 มี.ค. 67 3 เม.ย. 67 6 เม.ย. 67 13.00-16.00 6 เม.ย. 67 สมัคร(คลิก)
พฤษภาคม 21 เม.ย. 67 27 เม.ย. 67 1 พ.ค. 67 4 พ.ค. 67 13.00-16.00 4 พ.ค. 67 สมัคร(คลิก)
มิถุนายน 19 พ.ค. 67 25 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67 1 มิ.ย. 67 13.00-16.00 1 มิ.ย. 67 สมัคร(คลิก)
กรกฎาคม 16 มิ.ย. 67 22 มิ.ย. 67 26 มิ.ย. 67 6 ก.ค. 67 13.00-16.00 6 ก.ค. 67 สมัคร(คลิก)
สิงหาคม 21 ก.ค. 67 27 ก.ค. 67 31 ก.ค. 67 3 ส.ค. 67 13.00-16.00 3 ส.ค. 67 สมัคร(คลิก)
กันยายน 18 ส.ค. 67 24 ส.ค. 67 28 ส.ค. 67 7 ก.ย. 67 13.00-16.00 7 ก.ย. 67 สมัคร(คลิก)
ตุลาคม 22 ก.ย. 67 28 ก.ย. 67 2 ต.ค. 67 5 ต.ค. 67 13.00-16.00 5 ต.ค. 67 สมัคร(คลิก)
พฤศจิกายน 20 ต.ค. 67 26 ต.ค. 67 30 ต.ค. 67 2 พ.ย. 67 13.00-16.00 2 พ.ย. 67 สมัคร(คลิก)
ธันวาคม 17 พ.ย. 67 23 พ.ย. 67 27 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 13.00-16.00 7 ธ.ค. 67 สมัคร(คลิก)

 

ตารางสอบ KU-EPT 2567

เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียด➜

ตารางสอบ KU-EPT ประจำปี 2567  ศูนย์สอบบางเขน
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
มกราคม 31 ธ.ค. 66 13 ม.ค. 67 19 ม.ค. 67 28 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67
กุมภาพันธ์ 21 ม.ค. 67 3 ก.พ. 67 9 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67
มีนาคม 18 ก.พ. 67 2 มี.ค. 67 8 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 21 มี.ค. 67
เมษายน 24 มี.ค. 67 6 เม.ย. 67 12 เม.ย. 67 21 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67
พฤษภาคม 21 เม.ย. 67 4 พ.ค. 67 10 พ.ค. 67 19 พ.ค. 67 23 พ.ค. 67
มิถุนายน 19 พ.ค. 67 1 มิ.ย. 67 7 มิ.ย. 67 16 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67
กรกฎาคม 23 มิ.ย. 67 6 ก.ค. 67 12 ก.ค. 67 21 ก.ค. 67 25 ก.ค. 67
สิงหาคม 21 ก.ค. 67 3 ส.ค. 67 9 ส.ค. 67 18 ส.ค. 67 22 ส.ค. 67
กันยายน 18 ส.ค. 67 31 ส.ค. 67 6 ก.ย. 67 15 ก.ย. 67 19 ก.ย. 67
ตุลาคม 22 ก.ย. 67 5 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67 20 ต.ค. 67 24 ต.ค. 67
พฤศจิกายน 20 ต.ค. 67 2 พ.ย. 67 8 พ.ย. 67 17 พ.ย. 67 21 พ.ย. 67
ธันวาคม 17 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67 6 ธ.ค. 67 15 ธ.ค. 67 19 ธ.ค. 67

 

ตารางสอบ KU-EPT ประจำปี 2567  ศูนย์สอบกำแพงแสน
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
มกราคม 31 ธ.ค. 66 19 ม.ค. 67 25 ม.ค. 67 27 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67
กุมภาพันธ์ 28 ม.ค. 67 16 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67 24 ก.พ. 67 28 ก.พ. 67
มีนาคม 26 ก.พ. 67 15 มี.ค. 67 21 มี.ค. 67 23 มี.ค. 67 27 มี.ค. 67
เมษายน 31 มี.ค. 67 19 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67 27 เม.ย. 67 1 พ.ค. 67
พฤษภาคม 28 เม.ย. 67 17 พ.ค. 67 23 พ.ค. 67 25 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67
มิถุนายน 26 พ.ค. 67 14 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 22 มิ.ย. 67 26 มิ.ย. 67
กรกฎาคม
30 มิ.ย. 67 19 ก.ค. 67 25 ก.ค. 67 27 ก.ค. 67 31 ก.ค. 67
สิงหาคม 28 ก.ค. 67
16 ส.ค. 67 22 ส.ค. 67 24 ส.ค. 67 28 ส.ค. 67
กันยายน 25 ส.ค. 67 13 ก.ย. 67 19ก.ย. 67 21 ก.ย. 67 25 ก.ย. 67
ตุลาคม 29 ก.ย. 67 18 ต.ค. 67 24 ต.ค. 67 26 ต.ค. 67 30 ต.ค. 67
พฤศจิกายน 27 ต.ค. 67 15 พ.ย. 67 21 พ.ย. 67 23 พ.ย. 67 27 พ.ย. 67
ธันวาคม 24 พ.ย. 67 13 ธ.ค. 67 19 ธ.ค. 67 21 ธ.ค. 67 25 ธ.ค. 67

 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

ประกาศ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ คลิก!!