News

รายชื่อผู้เข้าสอบ KU-EPT 11/2567 (ศูนย์สอบบางเขน)

รายชื่อผู้เข้าสอบ KU-EPT 11/2567 คลิก!!รายชื่อผู้เข้าสอบ KU-EPT 10/2567 (ศูนย์สอบบางเขน)

รายชื่อผู้เข้าสอบ KU-EPT 10/2567 คลิก!!ตารางสอบ KU-EPT รอบพิเศษ (บางเขน)

เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียด➜

ตารางสอบ KU-EPT รอบพิเศษ ประจำปี 2567 (บางเขน)
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ รอบบ่าย ประกาศผล สมัครสอบ
มีนาคม 18 ก.พ. 67 24 ก.พ. 67 28 ก.พ. 67 2 มี.ค. 67 13.00-16.00 2 มี.ค. 67 สมัคร(คลิก)
เมษายน 24 มี.ค. 67 30 มี.ค. 67 3 เม.ย. 67 6 เม.ย. 67 13.00-16.00 6 เม.ย. 67 สมัคร(คลิก)
พฤษภาคม 21 เม.ย. 67 27 เม.ย. 67 1 พ.ค. 67 4 พ.ค. 67 13.00-16.00 4 พ.ค. 67 สมัคร(คลิก)

 

ตารางสอบ TOEFL ITP 2567

Scroll the table to the right for details.➜

ตารางสอบ TOEFL ITP ประจำปี 2567
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
TOEFL ITP 1/2567 31 ม.ค. 2566 6 ม.ค. 2567 11 ม.ค. 2567 13 ม.ค. 2567 19 ม.ค. 2567
TOEFL ITP 2/2567 4 ก.พ. 2567 10 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2567 17 ก.พ. 2567 23 ก.พ. 2567
TOEFL ITP 3/2567 24 ก.พ. 2567 2 มี.ค. 2567 7 มี.ค. 2567 9 มี.ค. 2567 15 มี.ค. 2567
TOEFL ITP 4/2567 2 เม.ย. 2567 13 เม.ย. 2567 18 เม.ย. 2567 20 เม.ย. 2567 26 เม.ย. 2567
TOEFL ITP 5/2567 28 เม.ย. 2567 4 พ.ค. 2567 9 พ.ค. 2567 11 พ.ค. 2567 17 พ.ค. 2567
TOEFL ITP 6/2567 26 พ.ค. 2567 1 มิ.ย. 2567 6 มิ.ย. 2567 8 มิ.ย. 2567 14 มิ.ย. 2567
TOEFL ITP 7/2567 30 มิ.ย. 2567 6 ก.ค. 2567 11 ก.ค. 2567 13 ก.ค. 2567 19 ก.ค. 2567
TOEFL ITP 8/2567 28 ก.ค. 2567 3 ส.ค. 2567 8 ส.ค. 2567 10 ส.ค. 2567 16 ส.ค. 2567
TOEFL ITP 9/2567 1 ก.ย. 2567 7 ก.ย. 2567 12 ก.ย. 2567 14 ก.ย. 2567 20 ก.ย. 2567
TOEFL ITP 10/2567 6 ต.ค. 2567 12 ต.ค. 2567 17 ต.ค. 2567 19 ต.ค. 2567 25 ต.ค. 2567
TOEFL ITP 11/2567 27 ต.ค. 2567 2 พ.ย. 2567 7 พ.ย. 2567 9 พ.ย. 2567 15 พ.ย. 2567
TOEFL ITP 12/2567 1 ธ.ค. 2567 7 ธ.ค. 2567 12 ธ.ค. 2567 14 ธ.ค. 2567 20 ธ.ค. 2567

ตารางสอบ KU-EPT 2567

เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียด➜

ตารางสอบ KU-EPT ประจำปี 2567  ศูนย์สอบบางเขน
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
มกราคม 31 ธ.ค. 66 13 ม.ค. 67 19 ม.ค. 67 28 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67
กุมภาพันธ์ 21 ม.ค. 67 3 ก.พ. 67 9 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67
มีนาคม 18 ก.พ. 67 2 มี.ค. 67 8 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 21 มี.ค. 67
เมษายน 24 มี.ค. 67 6 เม.ย. 67 12 เม.ย. 67 21 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67
พฤษภาคม 21 เม.ย. 67 4 พ.ค. 67 10 พ.ค. 67 19 พ.ค. 67 21 พ.ค. 67
มิถุนายน 19 พ.ค. 67 1 มิ.ย. 67 7 มิ.ย. 67 16 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67
กรกฎาคม 23 มิ.ย. 67 6 ก.ค. 67 12 ก.ค. 67 21 ก.ค. 67 25 ก.ค. 67
สิงหาคม 21 ก.ค. 67 3 ส.ค. 67 9 ส.ค. 67 18 ส.ค. 67 22 ส.ค. 67
กันยายน 18 ส.ค. 67 31 ส.ค. 67 6 ก.ย. 67 15 ก.ย. 67 19 ก.ย. 67
ตุลาคม 22 ก.ย. 67 5 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67 20 ต.ค. 67 24 ต.ค. 67
พฤศจิกายน 20 ต.ค. 67 2 พ.ย. 67 8 พ.ย. 67 17 พ.ย. 67 21 พ.ย. 67
ธันวาคม 17 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67 6 ธ.ค. 67 15 ธ.ค. 67 19 ธ.ค. 67

 

ตารางสอบ KU-EPT ประจำปี 2567  ศูนย์สอบกำแพงแสน
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
มกราคม 31 ธ.ค. 66 19 ม.ค. 67 25 ม.ค. 67 27 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67
กุมภาพันธ์ 28 ม.ค. 67 16 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67 24 ก.พ. 67 28 ก.พ. 67
มีนาคม 26 ก.พ. 67 15 มี.ค. 67 21 มี.ค. 67 23 มี.ค. 67 27 มี.ค. 67
เมษายน 31 มี.ค. 67 19 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67 27 เม.ย. 67 1 พ.ค. 67
พฤษภาคม 38 เม.ย. 67 17 พ.ค. 67 23 พ.ค. 67 25 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67
มิถุนายน 26 พ.ค. 67 14 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 22 มิ.ย. 67 26 มิ.ย. 67
กรกฎาคม
30 มิ.ย. 67 19 ก.ค. 67 25 ก.ค. 67 27 ก.ค. 67 31 ก.ค. 67
สิงหาคม 28 ก.ค. 67
16 ส.ค. 67 22 ส.ค. 67 24 ส.ค. 67 28 ส.ค. 67
กันยายน 25 ส.ค. 67 13 ก.ย. 67 19ก.ย. 67 21 ก.ย. 67 25 ก.ย. 67
ตุลาคม 29 ก.ย. 67 18 ต.ค. 67 24 ต.ค. 67 26 ต.ค. 67 30 ต.ค. 67
พฤศจิกายน 27 ต.ค. 67 15 พ.ย. 67 21 พ.ย. 67 23 พ.ย. 67 27 พ.ย. 67
ธันวาคม 24 พ.ย. 67 13 ธ.ค. 67 19 ธ.ค. 67 21 ธ.ค. 67 25 ธ.ค. 67

 

โครงการ Current Trends in Second Language Assessment Research and Practices

     ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการ Current Trends in Second Language Assessment Research and Practices เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 โดยมี Dr. Sun-Young Shin, Associate Professor, เป็นวิทยาการ วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ทดสอบสามารถสร้างข้อสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษที่มีความเป็นสากลเพื่อใช้ในการประเมินและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลและการวิจัยให้กับคณาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ

 

ตารางสอบ TOEFL ITP 2566

เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียด➜

ตารางสอบ TOEFL ITP ประจำปี 2566
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
TOEFL ITP 1/2566 1 ม.ค. 66 7 ม.ค. 66 12 ม.ค. 66 14 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66
TOEFL ITP 2/2566 5 ก.พ. 66 11 ก.พ. 66 16 ก.พ. 66 18 ก.พ. 66 24 ก.พ. 66
TOEFL ITP 3/2566 26 ก.พ. 66 4 มี.ค. 66 9 มี.ค. 66 11 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66
TOEFL ITP 4/2566 2 เม.ย. 66 10 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 22 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66
TOEFL ITP 5/2566 30 เม.ย. 66 6 พ.ค. 66 11 พ.ค. 66 13 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66
TOEFL ITP 6/2566 28 พ.ค. 66 3 มิ.ย. 66 8 มิ.ย. 66 10 มิ.ย. 66 16 มิ.ย. 66
TOEFL ITP 7/2566 25 มิ.ย. 66 1 ก.ค. 66 6 ก.ค. 66 8 ก.ค. 66 14 ก.ค. 66
TOEFL ITP 8/2566 30 ก.ค. 66 5 ส.ค. 66 10 ส.ค. 66 12 ส.ค. 66 18 ส.ค. 66
TOEFL ITP 9/2566 27 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 9 ก.ย. 66 15 ก.ย. 66
TOEFL ITP 10/2566 24 ก.ย. 66 1 ต.ค. 66 5 ต.ค. 66 7 ต.ค. 66 12 ต.ค. 66
TOEFL ITP 11/2566 29 ต.ค. 66 4 พ.ย. 66 9 พ.ย. 66 11 พ.ย. 66 17 พ.ย. 66
TOEFL ITP 12/2566 26 พ.ย. 66 2 ธ.ค. 66 7 ธ.ค. 66 9 ธ.ค. 66 15 ธ.ค. 66

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

ประกาศ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ คลิก!!

กิจกรรม HUM International Education Fair

ศูนย์ทดสอบทางภาษาออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน HUM International Education Fair จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 เวลา 9:30-16:00 น. เพื่อให้คำแนะนำการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเภทการสอบ KU-EPT และ TOEFL ITP ภายในบูธมีกิจกรรมให้นิสิตได้ร่วมเล่นเกมส์ ซึ่งเป็นเกมส์ที่เกี่ยวกับการใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ