การจัดสอบ และรายงานผลสอบ KU-EPT

การจัดสอบ

ศูนย์ทดสอบทางภาษาจัดสอบ KU-EPT ทุกเดือน ท่านสามารถตรวจสอบกำหนดการสอบ KU-EPT และสมัครสอบได้ที่ kultc.human.ku.ac.th/index.php/events/ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ทดสอบทางภาษา โทร. 096-516-6932 หรือ 092-324-7842 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

การลงทะเบียน

1. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน หลังจากกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะส่งลิงก์ไปยังอีเมลของท่าน เพื่อให้ท่านยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน

2. ยืนยันการลงทะเบียน โดยคลิกลิงก์ในอีเมลที่ศูนย์ทดสอบทางภาษาส่งให้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน หลังจากยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านจึงจะสามารถสมัครสอบได้

หมายเหตุ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้สมัครสอบได้ตลอดไปโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เช่น เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนที่อยู่อีเมล ฯลฯ กรุณาติดต่อศูนย์ทดสอบทางภาษา

 

การสมัครสอบ

1. หากท่านเคยสมัครสอบกับทางศูนย์ทดสอบทางภาษามาก่อน ท่านสามารถสมัครสอบได้ทันที โดยเลือกวันและเวลาที่ท่านต้องการสมัครสอบ

2.การชำระเงินจะชำระผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคาร ภายใน 1 วัน หลังจากวันที่สมัคร (กรุณาเก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน) ค่าสมัครสอบไม่สามารถขอคืนได้ 

3. หลังจากทางธนาคารยืนยันการชำระเงินของท่าน ระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันว่าการสมัครสอบ ถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว

4. ท่านจะได้รับ รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ เวลาสอบ ทางอีเมล ก่อนการจัดสอบ 1 สัปดาห์

หมายเหตุ ศูนย์ทดสอบทางภาษา ไม่รับสมัครเพิ่มเติมหลังพ้นกำหนดการรับสมัครสอบแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

ค่าสมัครสอบ 600 บาท

 

เงื่อนไขและสิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ

    • มาถึงห้องสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที
    • นำบัตรประจำตัวประชาชน พาสปอร์ต หรือ ใบขับขี่ (ที่ยังไม่หมดอายุ) มาใช้เป็นหลักฐานในวันเข้าสอบด้วย
    • อ่านประกาศข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ก่อนเข้ารับการสอบ คลิก!!

หมายเหตุ ผู้ที่ไม่สามารถมาสอบตามวันเเละเวลาที่สมัครสอบเอาไว้ได้ จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงวันสอบเเละไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

การรายงานผลการสอบ

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไป

ศูนย์ทดสอบทางภาษาจะแจ้งคะแนนสอบของท่านทางอีเมล ซึ่งท่านสามารถขอรายงานผลการสอบได้โดยการตอบกลับอีเมลที่ท่านได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของท่าน ศูนย์ทดสอบฯ จะออกหนังสือในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งกลับให้ท่านทางอีเมล

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์ทดสอบทางภาษาจะส่งคะแนนสอบของท่านให้ทางบัณฑิตวิทยาลัย

สมัครสอบ