การจัดสอบ และรายงานผลสอบ KU-EXITE

การจัดสอบ

ศูนย์ทดสอบทางภาษาจัดสอบ KU-EXITE ปีละครั้ง คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนิสิตจะประกาศวันสอบเป็นรายปี โดยสำนักบริหารการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ

 

การสมัครสอบ

สำนักบริหารการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ

 

ค่าสมัครสอบ

นิสิตผู้เข้าสอบตามกำหนดสอบของทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ

กรณีที่เป็นการจัดสอบเพิ่มเติมสำหรับนิสิตปริญญาตรีเพื่อจัดรายวิชาภาษาอังกฤษ (เมื่อไม่สามารถยื่นคะแนนอื่นให้พิจารณา) หรือเพื่อนิสิตผู้ประสงค์จะเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น ผู้เข้าสอบจะต้องเสียค่าสมัครสอบ 400 บาท ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การรายงานผลสอบ

สำนักบริหารการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ