การจัดสอบ และรายงานผลสอบ TOEFL ITP

การจัดสอบ

ศูนย์ทดสอบทางภาษาจัดสอบ TOEFL ITP ทุกเดือน ท่านสามารถตรวจสอบกำหนดการสอบ TOEFL ITP และสมัครสอบได้ที่ kultc.human.ku.ac.th/index.php/events/ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ทดสอบทางภาษา โทร. 096-516-6932 หรือ 092-324-7842 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

การลงทะเบียน

1. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน หลังจากกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะส่งลิงก์ไปยังอีเมลของท่าน เพื่อให้ท่านยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน

2. ยืนยันการลงทะเบียน โดยคลิกลิงก์ในอีเมลที่ศูนย์ทดสอบทางภาษาส่งให้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน หลังจากยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านจึงจะสามารถสมัครสอบได้

หมายเหตุ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้สมัครสอบได้ตลอดไปโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เช่น เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนที่อยู่อีเมล ฯลฯ กรุณาติดต่อศูนย์ทดสอบทางภาษา

 

การสมัครสอบ

1. หากท่านเคยสมัครสอบกับทางศูนย์ทดสอบทางภาษามาก่อน ท่านสามารถสมัครสอบได้ทันที โดยเลือกวันและเวลาที่ท่านต้องการสมัครสอบ

2.การชำระเงินจะชำระผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคาร ภายใน 1 วัน หลังจากวันที่สมัคร (กรุณาเก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน) ค่าสมัครสอบไม่สามารถขอคืนได้ 

3. หลังจากทางธนาคารยืนยันการชำระเงินของท่าน ระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันว่าการสมัครสอบ ถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว

4. ท่านจะได้รับ รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ เวลาสอบ ทางอีเมล ก่อนการจัดสอบ 1 สัปดาห์

หมายเหตุ ศูนย์ทดสอบทางภาษา ไม่รับสมัครเพิ่มเติมหลังพ้นกำหนดการรับสมัครสอบแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

ค่าสมัครสอบ 1699 บาท

 

เงื่อนไขและสิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ

  • มาถึงห้องสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที
  • นำบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายของผู้สอบ (ที่ยังไม่หมดอายุ) เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ข้าราชการ พาสปอร์ต หรือ ใบขับขี่ มาใช้เป็นหลักฐานในวันเข้าสอบด้วย
  • ผลการตรวจ ATK
  • อ่านประกาศข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ก่อนเข้ารับการสอบ คลิก!!

หมายเหตุ ผู้ที่ไม่สามารถมาสอบตามวันเเละเวลาที่สมัครสอบเอาไว้ได้ จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงวันสอบเเละไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

การรายงานผลการสอบ

 ผู้เข้าสอบทราบผลสอบได้จาก 2 ช่องทาง ได้แก่

  • รับผลสอบทางไปรษณีย์ ผู้ที่ต้องการให้ส่งใบคะแนนถึงบ้านแบบ EMS แจ้งความจำนงพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท 
  • เดินทางมารับเอกสารรายงานผลสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบทางภาษา อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 2 ห้อง 219 ได้ตามวันและเวลาที่กำหนดในตารางสอบ TOEFL ITP ในหน้าปฏิทินการสอบ โดยมีระเบียบว่าต้องมารับด้วยตนเองภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันประกาศผลสอบ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด จะต้องติดต่อขอรับผลสอบด้วยตนเอง ณ สถาบันการศึกษานานาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งเสียค่าดำเนินการขอผลสอบใหม่ จำนวน 500 บาท

 

คู่มือการสอบ TOEFL ITP การรายงานผลคะแนน และข้อมูลอื่น ๆ

สมัครสอบ