ประวัติศูนย์ทดสอบทางภาษา

ศูนย์ทดสอบทางภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดยแรกเริ่มนั้น ศูนย์ทดสอบทางภาษาเป็นหน่วยงานในสังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ให้บริการจัดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบที่ทำอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการวัดและประเมินผล ให้บริการแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการนำผลสอบไปใช้ประกอบการขอทุนไปสัมมนา ดูงาน หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ และเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ โดยสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในปัจจุบัน ศูนย์ทดสอบทางภาษาดำเนินงานอยู่ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการให้มีความทันสมัยและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และได้ขยายขอบเขตการทำงาน โดยได้ให้บริการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ อันได้แก่ การสอบ KU-EXITE, KU-EPT และ TOEFL-ITP ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป อีกทั้งจัดทำโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน และสถานการณ์ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ศูนย์ทดสอบทางภาษายังได้จัดโครงการความร่วมมือกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการวัดและประเมินผล และได้ร่วมมือกับโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการจัดสอบ KU-EPT ให้แก่นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไปได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียด➜

รายนามผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางภาษา (อดีตถึงปัจจุบัน)
1. รศ.ดร.พรศิริ ม่วงสมัย พ.ศ.2558 – 2561
2. อาจารย์ณัฐนันท์ ตาบเพ็ชร์ พ.ศ.2561 – 2565
3. อาจารย์ ดร.ปัญจนิสภ์ ใจเผื่อแผ่ พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน