โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่าง KU-EXITE

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่าง

ข้อสอบ KU-EXITE มีทั้งหมด 3 ส่วนได้แก่ การฟัง การใช้ภาษาและความสามารถทางการเขียน และความเข้าใจในการอ่าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

Part I: Listening (Items 1 – 40)

  • Question-Response (Items 1 – 15)
  • Conversation (Items 16 – 30)
  • Talks (Items 31 – 40)

 

Part II: Language Usage and Writing Ability (Items 41 – 70)       

  • Sentence Completion (Items 41 – 60)
  • Text Completion (Items 61 – 70)

 

Part III: Reading Comprehension (Items 71 – 100)