โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่าง KU-EPT

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่าง

ข้อสอบ KU-EPT เป็นข้อสอบปรนัย 80 ข้อ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  • Part I: Structure      25 ข้อ
  • Part II: Cloze test    15 ข้อ
  • Part III: Reading     40 ข้อ

ตัวอย่างข้อสอบ

 

วิธีการกรอกข้อมูลในกระดาษคำตอบ

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การกรอกกระดาษคำตอบไม่ถูกต้อง จะมีผลต่อคะแนนสอบ

1. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามคำแนะนำของกรรมการคุมสอบ

2. ผู้เข้าสอบจะต้องใช้เครื่องเขียนที่ศูนย์ทดสอบทางภาษาจัดเตรียมไว้ให้เพื่อฝนคำตอบ โดยจะต้องฝนคำตอบให้เต็มวง และเข้มเสมอกัน

3. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนคำตอบ ให้ใช้ยางลบ ลบคำตอบเดิมให้สะอาด แล้วจึงฝนคำตอบใหม่

สมัครสอบ