โครงสร้างข้อสอบ TOEFL ITP

โครงสร้างข้อสอบ

TOEFL ITP เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

  • ส่วนที่ 1 : การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)
  • ส่วนที่ 2 : ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที (40 ข้อ)
  • ส่วนที่ 3 : การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)

 

วิธีการกรอกข้อมูลในกระดาษคำตอบ

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การกรอกกระดาษคำตอบไม่ถูกต้อง จะมีผลต่อคะแนนสอบ

1. กรอกข้อมูลของส่วนบุคคลตามคำแนะนำของกรรมการคุมสอบ

2. ผู้เข้าสอบจะต้องใช้เครื่องเขียนที่ศูนย์ทดสอบทางภาษาจัดเตรียมไว้ให้เพื่อฝนคำตอบ โดยจะต้องฝนคำตอบให้เต็มวง และเข้มเสมอกัน

3. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนคำตอบ ให้ใช้ยางลบ ลบคำตอบเดิมให้สะอาด แล้วจึงฝนคำตอบใหม่

 

วิธีการคิดคะแนนสอบ TOEFL

ท่านนำคะแนนสอบในแต่ละ Section มาแปลงเป็นคะแนนสอบ TOEFL ได้ ดังตารางเทียบด้านล่าง

เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียด➜

RAW
Score Range
Section 1
Coverted Score
Section 2
Coverted Score
Section 3
Coverted Score
48 – 50 64 – 68 65 – 67
45 – 47 61 – 63 61 – 63
42 – 44 58 – 60 58 – 60
39 – 41 55 – 57 56 – 58
36 – 38 53 – 55 63 – 68 54 – 56
33 – 35 51 – 53 59 – 61 53 – 54
30 – 32 50 – 51 56 – 58 51 – 52
27 – 29 48 – 49 53 – 55 49 – 51
24 – 26 47 – 48 50 – 52 48 – 49
21 – 23 45 – 46 48 – 49 45 – 47
18 – 20 43 – 44 45 – 47 43 – 45
15 – 17 41 – 42 42 – 44 39 – 42
12 – 14 37 – 40 39 – 42 32 – 37
9 – 11 33 – 35 34 – 38 31
6 – 8 31 – 32 31 31
0 – 5 31 31 31

ตัวอย่าง

หากท่านตอบถูก Section ละ 30 ข้อ ท่านสามารถแปลงคะแนนออกมาได้ ดังนี้ 

  • Section 1 = 50 คะแนน
  • Section 2 = 56 คะแนน
  • Section 3 = 51 คะแนน

จากนั้น นำคะแนนที่แปลงแล้วในแต่ละ Section มารวมกันแล้วคูณด้วย 10 และหารด้วย 3 ท่านก็จะทราบผลคะแนนสอบ TOEFL ของท่าน เช่น ((50+56+51) x 10) / 3 = 523.33 = 523 คะแนน

 

คู่มือการสอบ TOEFL ITP การรายงานผลคะแนน และข้อมูลอื่น ๆ

สมัครสอบ