ข้อมูลทั่วไปของ KU-EPT

KU-English Proficiency Test (KU-EPT)

KU-EPT เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อการสมัครงาน การเลื่อนขั้น หรือเพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อผลสอบ KU-EPT มีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ

 

การนำคะแนน KU-EPT ไปใช้

1. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตระดับปริญญาตรี

  • นิสิตปริญญาตรีที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2563 ที่ได้คะแนนสอบ KU-EPT ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา 01355103 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน ทั้งนี้ ผลการสอบจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไปเป็นต้นไป
  • นิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป สามารถใช้ผลสอบ KU-EPT เพื่อกำหนดรายวิชาภาษาอังกฤษแรกเริ่ม ในหมวดศึกษาทั่วไปได้ ดังนี้
01355101 หรือเทียบเท่า 1 – 25
01355102 หรือเทียบเท่า >25
01355103 หรือเทียบเท่า >40
0135510X หรือเทียบเท่า >50
  • นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้ผลสอบ KU-EPT เพื่อทดแทนการสอบ KU-EXITE ได้ KU-EXITE เป็นการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Exit-exam)

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้ผลสอบ KU-EPT เพื่อประกอบการสมัครเรียน หรือใช้เป็นผลสอบภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัยได้ ดังนี้

เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียด➜

ปริญญาโท ปริญญาเอก
การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า
คะแนน KU-EPT ไม่น้อยกว่า 50 55 60

หมายเหตุ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตร อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม โปรดติดต่อคณะต้นสังกัด หรือบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

2. บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถใช้ผลสอบ KU-EPT เพื่อขอรับเงินเพิ่มพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียด➜

ค่าตอบแทน 1,000 บาทต่อเดือน 50
1,500 บาทต่อเดือน เมื่อได้คะแนน KU-EPT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2,000 บาทต่อเดือน 70

หมายเหตุ เงินเพิ่มพิเศษนี้จะได้ตลอดช่วงเวลาอายุของผลสอบ KU-EPT คือ 2 ปี นับจากวันสอบ

 

3. บุคคลทั่วไป

ใช้ได้ตามความประสงค์และข้อกำหนดขององค์กรผู้รับรองผลสอบของ KU-EPT

4. สมัครสอบ