ข้อมูลทั่วไปของ KU-EXITE

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา (KU-EXITE)

ข้อสอบ KU-EXITE มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นิสิตทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษหนึ่งปีก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 

การเทียบเคียงคะแนนสอบ KU-EXITE กับเกณฑ์สากลอื่น ๆ

ข้อสอบ KU-EXITE จะทดสอบทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิต โดยจะวัดความสามารถทางภาษาที่ใช้ในชีวิตจริง เช่น ภาษาที่ใช้ในการเดินทาง การทำงานทั่วไป และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับสากล ซึ่งผลคะแนนสอบ KU-EXITE สามารถเทียบเคียงกับ Common European Framework (CEFR) ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดมาตรฐานระดับสากลที่ใช้วัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของผู้ใช้ภาษา

เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียด➜

KU-EXITE SCORE CEFR LEVEL PROFICIENCY LEVEL
91 – 100 C1 Advanced
71 – 90 B2 Intermediate
51 – 70 B1 Intermediate
31 – 50 A2 Beginner
10 – 30 A1 Beginner

หมายเหตุ : ศูนย์ทดสอบทางภาษาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคะเเนนสอบ KU-EXITE โดยเทียบเคียงกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางภาษา 15 คนได้เสนอกำหนดคะแนนของ KU-EXITE ที่เทียบได้กับคะแนนขั้นต่ำ ของ CEFR 3 ระดับ คือ A2 B1 เเละ B2