ข้อมูลทั่วไปของ TOEFL ITP

TOEFL ITP (Institutional Testing Program)

เป็นข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ (Paper-based test) และได้รับการยอมรับในประเทศไทย โดยใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

ข้อสอบ TOEFL ITP สามารถวัดว่าผู้เข้าสอบมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใดในสามทักษะ คือการฟัง ไวยากรณ์ และการอ่าน ทุกทักษะมีคะแนนเต็มเท่ากับ 667 คะแนน

คะแนนสอบ TOEFL ITP มีความสำคัญมากเพราะสามารถใช้ในการสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติการสอบจบการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศไทย และใช้สมัครงานบริษัทต่าง ๆ ที่ยอมรับผลคะแนนสอบ TOEFL ITP

 

ทำไมจึงควรสอบ TOEFL ITP

 • TOEFL ITP เป็นข้อสอบ TOEFL ITP มาตรฐานที่ออกโดยศูนย์บริการแบบทดสอบทางการศึกษา ETS (Educational Testing Service) ณ สหรัฐอเมริกา ที่ผ่านการสอบจริงมาแล้ว จึงมีมาตรฐานเดียวกับการสอบวัดผล TOEFL ITPจริง
 • ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEFL ITP ถูกกว่าค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL ITPจริงถึง 4 เท่า
 • สามารถทราบผลการสอบได้ภายในห้าวันหลังการสอบ
 • สะดวก และสามารถเดินทางมาสอบได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

ผลคะแนนสอบ TOEFL ITP

ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ 

 

ประโยชน์ของผลคะแนนสอบ TOEFL ITP

ผู้เข้าสอบใช้ผลคะแนนสอบ TOEFL ITP ตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษาได้ ดังต่อไปนี้

 • ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับในการเทียบโอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตามเกณฑ์ที่ภาควิชากำหนด)
 • ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ สำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ สำหรับการสมัครงานในตำแหน่งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP
 • ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อขอรับทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP       
 • ใช้เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งปริญญาโท และ เอก
 • ใช้เตรียมตัวก่อนสอบ TOEFL iBT (Internet-based Testing)
 • ใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English Proficiency) ของตนเอง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC: ASEAN Economic Community ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารสากล
 • เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เตรียมพร้อมก่อนการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อ การสมัครงาน หรือรับทุนการศึกษา

 

คู่มือการสอบ TOEFL ITP การรายงานผลคะแนน และข้อมูลอื่น ๆ

สมัครสอบ