Title jirapon

กิจกรรม HUM International Education Fair

ศูนย์ทดสอบทางภาษาออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน HUM International Education Fair จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 เวลา 9:30-16:00 น. เพื่อให้คำแนะนำการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเภทการสอบ KU-EPT และ TOEFL ITP ภายในบูธมีกิจกรรมให้นิสิตได้ร่วมเล่นเกมส์ ซึ่งเป็นเกมส์ที่เกี่ยวกับการใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ