โครงการ Current Trends in Second Language Assessment Research and Practices

โครงการ Current Trends in Second Language Assessment Research and Practices

     ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการ Current Trends in Second Language Assessment Research and Practices เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 โดยมี Dr. Sun-Young Shin, Associate Professor, เป็นวิทยาการ วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ทดสอบสามารถสร้างข้อสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษที่มีความเป็นสากลเพื่อใช้ในการประเมินและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลและการวิจัยให้กับคณาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ

 

About the author

@minMax administrator