Exam

รายชื่อผู้เข้าสอบ KU-EPT 15/2567 (ศูนย์สอบวิทยาเขตกำแพงแสน)

รายชื่อผู้เข้าสอบ KU-EPT 15/2567 คลิก!!ตารางสอบ KU-EPT รอบพิเศษ (บางเขน)

เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียด➜

ตารางสอบ KU-EPT รอบพิเศษ ประจำปี 2567 (บางเขน)
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ รอบบ่าย ประกาศผล สมัครสอบ
มีนาคม 18 ก.พ. 67 24 ก.พ. 67 28 ก.พ. 67 2 มี.ค. 67 13.00-16.00 2 มี.ค. 67 สมัคร(คลิก)
เมษายน 24 มี.ค. 67 30 มี.ค. 67 3 เม.ย. 67 6 เม.ย. 67 13.00-16.00 6 เม.ย. 67 สมัคร(คลิก)
พฤษภาคม 21 เม.ย. 67 27 เม.ย. 67 1 พ.ค. 67 4 พ.ค. 67 13.00-16.00 4 พ.ค. 67 สมัคร(คลิก)
มิถุนายน 19 พ.ค. 67 25 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67 1 มิ.ย. 67 13.00-16.00 1 มิ.ย. 67 สมัคร(คลิก)
กรกฎาคม 16 มิ.ย. 67 22 มิ.ย. 67 26 มิ.ย. 67 6 ก.ค. 67 13.00-16.00 6 ก.ค. 67 สมัคร(คลิก)
สิงหาคม 21 ก.ค. 67 27 ก.ค. 67 31 ก.ค. 67 3 ส.ค. 67 13.00-16.00 3 ส.ค. 67 สมัคร(คลิก)
กันยายน 18 ส.ค. 67 24 ส.ค. 67 28 ส.ค. 67 7 ก.ย. 67 13.00-16.00 7 ก.ย. 67 สมัคร(คลิก)
ตุลาคม 22 ก.ย. 67 28 ก.ย. 67 2 ต.ค. 67 5 ต.ค. 67 13.00-16.00 5 ต.ค. 67 สมัคร(คลิก)
พฤศจิกายน 20 ต.ค. 67 26 ต.ค. 67 30 ต.ค. 67 2 พ.ย. 67 13.00-16.00 2 พ.ย. 67 สมัคร(คลิก)
ธันวาคม 17 พ.ย. 67 23 พ.ย. 67 27 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 13.00-16.00 7 ธ.ค. 67 สมัคร(คลิก)

 

ตารางสอบ TOEFL ITP 2567

Scroll the table to the right for details.➜

ตารางสอบ TOEFL ITP ประจำปี 2567
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
TOEFL ITP 1/2567 31 ม.ค. 2566 6 ม.ค. 2567 11 ม.ค. 2567 13 ม.ค. 2567 19 ม.ค. 2567
TOEFL ITP 2/2567 4 ก.พ. 2567 10 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2567 17 ก.พ. 2567 23 ก.พ. 2567
TOEFL ITP 3/2567 24 ก.พ. 2567 2 มี.ค. 2567 7 มี.ค. 2567 9 มี.ค. 2567 15 มี.ค. 2567
TOEFL ITP 4/2567 2 เม.ย. 2567 13 เม.ย. 2567 18 เม.ย. 2567 20 เม.ย. 2567 26 เม.ย. 2567
TOEFL ITP 5/2567 21 เม.ย. 2567 4 พ.ค. 2567 9 พ.ค. 2567 11 พ.ค. 2567 17 พ.ค. 2567
TOEFL ITP 6/2567 12 พ.ค. 2567 1 มิ.ย. 2567 6 มิ.ย. 2567 8 มิ.ย. 2567 14 มิ.ย. 2567
TOEFL ITP 7/2567 9 มิ.ย. 2567 6 ก.ค. 2567 11 ก.ค. 2567 13 ก.ค. 2567 19 ก.ค. 2567
TOEFL ITP 8/2567 14 ก.ค. 2567 3 ส.ค. 2567 8 ส.ค. 2567 10 ส.ค. 2567 16 ส.ค. 2567
TOEFL ITP 9/2567 11 ส.ค. 2567 7 ก.ย. 2567 12 ก.ย. 2567 14 ก.ย. 2567 20 ก.ย. 2567
TOEFL ITP 10/2567 15 ก.ย. 2567 12 ต.ค. 2567 17 ต.ค. 2567 19 ต.ค. 2567 25 ต.ค. 2567
TOEFL ITP 11/2567 20 ต.ค. 2567 2 พ.ย. 2567 7 พ.ย. 2567 9 พ.ย. 2567 15 พ.ย. 2567
TOEFL ITP 12/2567 10 พ.ย. 2567 7 ธ.ค. 2567 12 ธ.ค. 2567 14 ธ.ค. 2567 20 ธ.ค. 2567

ตารางสอบ KU-EPT 2567

เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียด➜

ตารางสอบ KU-EPT ประจำปี 2567  ศูนย์สอบบางเขน
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
มกราคม 31 ธ.ค. 66 13 ม.ค. 67 19 ม.ค. 67 28 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67
กุมภาพันธ์ 21 ม.ค. 67 3 ก.พ. 67 9 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67
มีนาคม 18 ก.พ. 67 2 มี.ค. 67 8 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 21 มี.ค. 67
เมษายน 24 มี.ค. 67 6 เม.ย. 67 12 เม.ย. 67 21 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67
พฤษภาคม 21 เม.ย. 67 4 พ.ค. 67 10 พ.ค. 67 19 พ.ค. 67 23 พ.ค. 67
มิถุนายน 19 พ.ค. 67 1 มิ.ย. 67 7 มิ.ย. 67 16 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67
กรกฎาคม 23 มิ.ย. 67 6 ก.ค. 67 12 ก.ค. 67 21 ก.ค. 67 25 ก.ค. 67
สิงหาคม 21 ก.ค. 67 3 ส.ค. 67 9 ส.ค. 67 18 ส.ค. 67 22 ส.ค. 67
กันยายน 18 ส.ค. 67 31 ส.ค. 67 6 ก.ย. 67 15 ก.ย. 67 19 ก.ย. 67
ตุลาคม 22 ก.ย. 67 5 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67 20 ต.ค. 67 24 ต.ค. 67
พฤศจิกายน 20 ต.ค. 67 2 พ.ย. 67 8 พ.ย. 67 17 พ.ย. 67 21 พ.ย. 67
ธันวาคม 17 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67 6 ธ.ค. 67 15 ธ.ค. 67 19 ธ.ค. 67

 

ตารางสอบ KU-EPT ประจำปี 2567  ศูนย์สอบกำแพงแสน
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
มกราคม 31 ธ.ค. 66 19 ม.ค. 67 25 ม.ค. 67 27 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67
กุมภาพันธ์ 28 ม.ค. 67 16 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67 24 ก.พ. 67 28 ก.พ. 67
มีนาคม 26 ก.พ. 67 15 มี.ค. 67 21 มี.ค. 67 23 มี.ค. 67 27 มี.ค. 67
เมษายน 31 มี.ค. 67 19 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67 27 เม.ย. 67 1 พ.ค. 67
พฤษภาคม 28 เม.ย. 67 17 พ.ค. 67 23 พ.ค. 67 25 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67
มิถุนายน 26 พ.ค. 67 14 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 22 มิ.ย. 67 26 มิ.ย. 67
กรกฎาคม
30 มิ.ย. 67 19 ก.ค. 67 25 ก.ค. 67 27 ก.ค. 67 31 ก.ค. 67
สิงหาคม 28 ก.ค. 67
16 ส.ค. 67 22 ส.ค. 67 24 ส.ค. 67 28 ส.ค. 67
กันยายน 25 ส.ค. 67 13 ก.ย. 67 19ก.ย. 67 21 ก.ย. 67 25 ก.ย. 67
ตุลาคม 29 ก.ย. 67 18 ต.ค. 67 24 ต.ค. 67 26 ต.ค. 67 30 ต.ค. 67
พฤศจิกายน 27 ต.ค. 67 15 พ.ย. 67 21 พ.ย. 67 23 พ.ย. 67 27 พ.ย. 67
ธันวาคม 24 พ.ย. 67 13 ธ.ค. 67 19 ธ.ค. 67 21 ธ.ค. 67 25 ธ.ค. 67

 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

ประกาศ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ คลิก!!